Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Barsi Balázs e.v. (székhelye: 2161 Csomád, Esztergály u. 24.; adószáma: 56380013-1-33; a továbbiakban: Adatkezelő) a https://cinco.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal használatához kapcsolódóan végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalon regisztráló felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) kötelesek elfogadni a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt. Fentiekből kifolyólag Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a regisztrációt megelőzően figyelmesen olvassák végig a jelen Tájékoztatót, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak és megfogalmazott rendelkezések az ÁSZF-ben foglaltakkal együtt értelmezendők.

2. Az Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Barsi Balázs e.v.
Székhelye: 2161 Csomád, Esztergály u. 24.
Telefonszáma: +36-70/984-6824
E-mail címe: info@cinco.hu
3. A kezelt adatok köre
A Weboldalon történő regisztráció során

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait (a továbbiakban: Regisztráció) annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait (a Weboldalon található termékek megrendelése) igénybe tudja venni. A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása kötelező annak érdekében, hogy felhasználó saját fiókja (a továbbiakban: „Felhasználói fiók”) létrejöjjön:

 • Felhasználó e-mail címe
 • jelszó
Felhasználói fiók

A Weboldal használata során a Regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói fiókját, amely a következő személyes adatokat és személyes adatoknak minősülő információkat tartalmazza:

 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai
 • név
 • email cím
 • jelszó
 • cím (opcionálisan) és a cím kategóriájának megjelölése (pl. otthon, munkahely)
Megrendelések

Adatkezelő a részére leadott megrendelések teljesítése érdekében a Felhasználó Regisztráció során megadott, valamint Felhasználói fiókban elérhető adatain túl a következő adatokat kezeli:

 • szállítási cím (amely egyúttal lehet a regsztráció során megadott cím is)
 • telefonszám
 • a megrendelt termékek adatai
Panaszkezelés

Abban az esetben, ha a Felhasználónak a Weboldal használata vagy a Weboldalról történő vásárlás során problémája, panasza merül fel, fordulhat az Adatkezelőhöz a jelen Tájékoztatóban és az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken. A panaszkezelés során a Felhasználó megadhatja a személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot tartani tudja a probléma megoldása során.

A Weboldal használata során történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Hírlevél

Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozás esetén:

 • Felhasználó e-mail címe
4. Adattovábbítás

A fentiekben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:

Számlázáshoz:

Adatkezelő: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.; cgj.: 01-10-140802; elérhetőség: hello@billingo.hu) Az adattovábbítás célja: számla kiállítása a megrendelt termékek vonatkozásában, Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név és számlázási cím) Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.

GLS Futásszolgálattal történő házhozszállítás, mint kiszállítási mód választása esetén:

Adatkezelő: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cgj.: 13-09-111755; elérhetőség: info@gls-hungary.com) Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása, Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím) Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.

5. Adatfeldolgozó

A Felhasználók regisztrált adatait (név, e-mail cím, cím és jelszó) titkosítva kerülnek tárolásra a DigitalOcean, LLC szerverén.

6. Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldal felhasználásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Regisztrációhoz és a Felhasználói profilhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Weboldal használatának és a Weboldalról történő vásárlás biztosítása, valamint a Felhasználó megrendelésének (a Felhasználóval létrejött szerződésnek) a teljesítése.
 • Panaszkezelés során az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

Adatkezelő a személyes adatokat a Regisztráció, a Felhasználói fiók és a Panaszkezelés esetében az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve addig, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait az Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

7. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció, illetve Panaszkezelés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Regisztráció, Panaszkezelés és a Weboldal használata, valamint a megrendelések leadása során.

8. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

9. A Felhasználó jogai
Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i)
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i)
 • az adatkezelés tervezett időtartama
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége
 • az adatok forrása
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. A személyes adatok helyesbítését, kiegészítését a Felhasználó a Felhasználói profiljában maga is elvégezheti.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs
 • a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjlóéa0.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezelő intézkedései a Felhasználó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon történő megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

11. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre
 • az érintettek köre és száma
 • az adatvédelmi incidens időpontja
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

12. Cookie-k („sütik”)

A Weboldal a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében "cookie-kat", „sütiket” használ. A cookie-k a Felhasználó böngészője által, a Felhasználó számítógépének meghajtóján tárolt kis adatcsomagok, használatuk célja a Weboldal megfelelő színvonalú használatának biztosítása (elengedhetetlen a használatuk például a Weboldalon a Felhasználó által használt „kosár" tartalmának követéséhez és frissítéséhez a vásárlás befejezéséig).

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Weboldal használata közben harmadik fél is elhelyezhet cookie-kat a látogató böngészőjében. Ezek közül a Google Analytics arra használja a cookie-kat, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Weboldalhoz, és hogyan használja azt, tehát statisztikai célokat szolgál; a Google Remarketing a Weboldalon tett látogatás tényét és idejét, továbbá azt rögzíti, hogy a Felhasználó a látogatás során a Weboldal mely aloldalait tekintette meg, és az így rögzített adatokat névtelen formában tárolja, melynek célja a hirdetések hatékonyságának növelése, továbbá a Scarab Recommender a Felhasználó által megtekintett termékek alapján termékajánló szolgáltatást nyújtó funkció működéséhez szükséges.

A felsorolt programok és szolgáltatások tökéletesen megbízhatóak és használatuk megfelel az adatvédelmi hatóság előírásainak. A Weboldalon alkalmazott cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot és egyéb módon sem gyűjtenek a személy beazonosítására alkalmas információkat. A cookie-k törlése vagy a cookie fogadás végleges letiltása a látogató által használt számítógép (vagy egyéb eszköz) böngészőjének beállításaiban lehetséges.

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések lefolytatása, a Weboldal megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása, Felhasználók számára hirdetések megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található "Hozzájárulok" gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • bíróságnál

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75.; telefon: +36-1-457-7100, e-mail: info@nmhh.hu) fordulhat.

14. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.