Általános szerződési feltételek

1. BEVEZETÉS

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a https://cinco.hu/ weboldalt (a továbbiakban: "Weboldal") üzemeltető Barsi Balázs e.v. (székhelye: 2161 Csomád, Esztergály u. 24.; adószáma: 56380013-1-33, a továbbiakban: „Szolgáltató”) és a Weboldalon eladásra kínált terméke(ke)t (a továbbiakban: "Termék") megvásárlók között létrejövő jogviszonyt szabályozza.

1.2. A Weboldalon elérhető termékeket mind a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősülő természetes személy vásárlók (a továbbiakban: "Fogyasztó"), mind pedig vállalkozások (a továbbiakban: "Céges vásárló") igénybe vehetik (Fogyasztó és Céges vásárló a továbbiakban együtt: "Vásárló").

1.3. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: "Adatvédelmi tájékoztató"), amely a Weboldalon az Adatkezelési tájékoztató (https://cinco.hu/privacy-policy) menüpont alatt érhető el.

1.4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása elengedhetetlen feltétele a Weboldalon található Termékek megvásárlásának.

1.5. A Szolgáltató adatai:

 • Szolgáltató: Barsi Balázs e.v.
 • Székhely: 2161 Csomád, Esztergály u. 24.
 • Nyilvántartási szám: 55019936
 • Adószám: 56380013-1-33
 • Telefonszám: +36-70/984-6824
 • E-mail cím: info@cinco.hu

1.6. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

 • Név: DigitalOcean
 • Székhely: 101 Avenue of the Americas (Grand St.) New York, NY 10013 Egyesült Államok
 • E-mail cím: contact@digitalocean.com
2. Megrendelés, a szerződés létrejötte

2.1. A Weboldalon található Termékek kizárólag azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek által megvásárolhatóak, akik regisztrálnak a Weboldalon. A regisztrációval a Vásárló elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, cselekvőképessége semmilyen tekintetben nem korlátozott; vagy
 • Gazdálkodó szervezet képviselője és képviseleti joga semmilyen tekintetben nem korlátozott;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

2.2. A regisztráció kitöltése folyamán a Vásárló köteles a hozzá köthető, valós és pontos adatokat megadni. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Vásárló által megadott adatok köre részben vagy egészben nem valós elemet tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Weboldal használatából kizárni, regisztrációját törölni.

2.3. A regisztrációt követően van lehetősége Vásárlónak arra, hogy az általa kiválasztott Termék(ek) tekintetében megvásárlásra vonatkozó ajánlatát a Weboldalon történő megrendelés útján megtegye oly módon, hogy a vásárlásra kiválasztott Termék(ek)et a Weboldalon található kosárba belehelyezi, majd a megrendelését a „Banki utalás vagy Bankkártyával vagy Készpénzzel, átvételkor” elnevezésű gombbal Szolgáltatónak elküldi, mellyel egyidejűleg köteles elfogadni a jelen ÁSZF, valamint Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit is. (A fizetési lehetőségeknél egy szöveg figyelmeztet a megrendelés véglegesítésére: A fizetési lehetőségek gomb megnyomásával véglegesíti a megrendelését)

2.4. A szerződés a Szolgáltató és az egyes Vásárlók között (a továbbiakban: ”Egyedi Szerződés”) a Szolgáltató visszaigazoló e-mail üzenetének megküldésével jön létre, amelyet Szolgáltató Vásárló megrendelésének beérkezésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül küld meg.

2.5. Az egyes Vásárlók és a Szolgáltató között létrejövő Egyedi Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azokat elektronikusan iktatja és tárolja 1 (egy) éves időtartamig. A Vásárló számára az Egyedi Szerződés hozzáférhető oly módon, hogy a Szolgáltató visszaigazolása minden esetben a Felhasználó e-mail fiókjába kerül megküldésre, amely a Szerződés egyedi feltételeit tartalmazza, az ÁSZF tartalmát (ideértve a korábban hatályos ÁSZF-eket is) pedig Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé teszi, az alábbi címen: Általános szerződési feltételek (https://cinco.hu/terms-conditions) Az ÁSZF és az Egyedi Szerződés nyelve a magyar.

2.6. Felek között az Egyedi Szerződés – felek eltérő rendelkezése hiányában – határozott időre, Vásárló megrendelésének teljesítéséig jön létre.

2.7. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa a regisztráció, illetve a vásárlás során megadott adatok valósak és pontosak. A megadott adatok valóságát a Szolgáltató nem ellenőrzi, és a valótlan vagy hibás adatokból eredő következményekért, károkért vagy költségekért mindenfajta felelősségét kizárja.

2.8. A megrendelés visszaigazolását követően a Vásárló legfeljebb 24 (huszonnégy) óráig jogosult módosítani a megrendelni kívánt Termékkel kapcsolatos feltételeket (pl. a kiválasztott Termékek körét, szállítási címet, fizetési módot stb.). A fenti határidőn túl Szolgáltatóhoz érkező módosítási kérések teljesítése Szolgáltató egyedi mérlegelési körébe tartozik, Szolgáltató ezekre kötelezettséget nem vállal, és ezek teljesítéséért nem is tartozik felelősséggel.

2.9. Az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását a következők szerint biztosított: Vásárlóknak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásáig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására e-mail-es megkeresés útján.

2.10. A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.

3. Fizetési feltételek

3.1. Vásárló a megrendelése ellenértékét az alábbi módokon jogosult kiegyenlíteni:

 • A megrendelés átvételekor készpénzben (utánvéttel). Az utánvétes fizetéssel járó többletköltséget vásárló köteles viselni;
 • Banki átutalással útján Szolgáltató bankszámlájára történő előre fizetéssel. Amennyiben Vásárló fizetési módként a banki átutalást választja, Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg előlegbekérőt küld meg a Vásárlónak, amelyben bankszámlaszámát, a fizetendő összeget, illetve az utalásban feltüntetendő közleményt is belefoglalja. A vételár megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a vételár összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. A megrendelés feldolgozását ebben az esetben a Szolgáltató a vételár megfizetését követően kezdi el.
 • Bankkártyás fizetés útján a Stripe szolgáltatón keresztül, amelyre a megrendelés leadását követően haladéktalanul kerül sor.
4. Szállítás

4.1. A megrendelt Termékeket a Vásárló – munkanapokon, 9-17 óráig – átveheti személyesen a Szolgáltató székhelyén, vagy – legkésőbb az árajánlatkéréssel egyidejűleg - jogosult megjelölni azt a címet, ahová a Termékeket a Szolgáltató kiszállítja.

4.2. A Termékek házhoz szállítása esetén a leadott megrendelések után fizetendő szállítási díjat a Vásárló viseli. A Szolgáltató a házhozszállítást a Vásárló választása szerint vagy GLS Futárszolgálat útján biztosítja, melyek mindenkori szállítási díjait Szolgáltató a Weboldalon tünteti fel.

4.3. Amennyiben ugyanazon Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség –, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincsen mód. Ezzel kapcsolatban Vásárló nem jogosult igényt támasztani Szolgáltató felé.

4.4. A szállítási költséget minden esetben a megrendelés visszaigazolása tartalmazza, amely függ a megrendelés értékétől és a kiszállítás helyétől.

4.5. Vásárló köteles a kiszállítás, illetve a személyes átadás-átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat Vásárló köteles még a fuvarozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.

5. Fogyasztók elállási joga

5.1. Amennyiben a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követően úgy dönt, hogy bármely okból el kíván állni a vételtől, azt a Termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül megteheti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet alapján. A Fogyasztó az elállási jogát az Egyedi Szerződés létrejöttének napja és a megrendelt Termékek átvétele közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

5.2. Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a Terméket a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átvette.

5.3. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek valamelyikére: 2161 Csomád, Esztergály u. 24.; info@cinco.hu. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi 5.4. pontban foglalt elállási nyilatkozat-mintát is:

5.4. Elállási nyilatkozatminta

Címzett (a Szolgáltató nevének és címének megjelölése): Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében (az elállási jog gyakorlásával érintett Termék(ek) megjelölése): Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (A megfelelő jelölendő): A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt

5.5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

5.6. Elállás esetén a Fogyasztó köteles gondoskodni a Termék(ek) mihamarabbi visszajuttatásáról. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban és hiánytalan mennyiségben kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére (2161 Csomád, Esztergály u. 24.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a Terméke(ke)t. A visszaküldéssel járó közvetlen költségeket a Vásárló köteles viselni, amennyiben a Termékek posta küldeményként nem küldhetőek vissza.

5.7. Ha a Fogyasztó eláll az Egyedi Szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig jogosult visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.8. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.9. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárlók figyelmét arra, hogy a jelen 5. fejezetben foglalt indokolás nélküli elállási jog kizárólag a Fogyasztókat illeti, azaz azon természetes személyeket, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § (a) pontja értelmében fogyasztónak minősülnek. Szolgáltató felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben a Fogyasztó egyedi, részére egyedi igényei alapján elkészített Terméket rendel, úgy a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján elállási jogát nem gyakorolhatja. Céges Vásárlók esetén a Szolgáltató nem biztosítja az indokolás nélküli elállás jogát és a vételár visszatérítését.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a releváns kormányrendeletek mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Kellékszavatosság

6.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.2. A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy az Egyedi Szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavításra, kicserélésre vonatkozóan Vásárló megfelelő határidőnek fogadja el a szavatossági igény 8 (nyolc) napon belüli teljesítését.
 • A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.3. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Céges Vásárló a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves, a Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.4. A Vásárló kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben jogosult érvényesíteni.

6.5. Fogyasztó esetén a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta meg. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

6.6. A Fogyasztó a Termék hibája esetén - választása szerint – a fenti 6.1. – 6.5. pontokban foglalt jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igény kizárólag a Fogyasztókat illeti meg.

6.7. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.8. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

6.10. A Szolgáltató, mint a Termék(ek) forgalmazója kizárólag akkor mentesül termékszavatossági igénnyel kapcsolatos kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.11. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben jogosult érvényesíteni.

Jótállás (garancia)

6.12. A Termékekkel kapcsolatban felmerülő hibák esetén Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: „Jótállási Kormányrendelet”) meghatározott termékek vonatkozásában a Jótállási Kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések szerint jár el.

6.13. A jótállás érvényesítését kizárja:

 • szándékos rongálás;
 • nem rendeltetésszerű használat;
 • textiltermékek esetében nem a mosási tájékoztató szerint történő eljárás;
 • nem a használati útmutatónak megfelelő eljárás.

6.14. A Jótállási Kormányrendeletben meghatározott jótállási kötelezettsége a Szolgáltatónak kizárólag a Fogyasztókkal szemben áll fenn. A Jótállási Kormányrendelet alapján a Fogyasztó kijavítást vagy kicserélést kérhet. A kötelező jótállás időtartama 1 (egy) év. Az Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása.

6.15. A jótállási jegyet a Szolgáltató a Termék kiszállításával egyidejűleg papíralapon és/vagy elektronikus úton bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére.

6.16. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 6.1. – 6.5. pontokban meghatározott kellékszavatossági jogok és a 6.6. – 6.11. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. Szellemi tulajdonjog

7.1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

8. ÁSZF módosítása

8.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett (a Weboldalon regisztrált e-mail címre történő értesítéssel), továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

8.2. Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Szolgáltató a Weboldalon történő közlemény útján, valamint a regisztrált e-mail címre történő értesítés megküldésével tájékoztatja Vásárlókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.3. Az ÁSZF módosítása a hatálybalépése előtt létrejött Egyedi Szerződéseket nem érinti.

9. Panaszkezelés

9.1. A Vásárló esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját a Szolgáltató alábbi elérhetőségére küldheti postai levél vagy e-mail formájában: info@cinco.hu e-mail címre vagy 2161 Csomád, Esztergály u. 24. postai címre. Vásárló írásbeli panaszát Szolgáltató 8 (nyolc) napon belül kivizsgálja és arra írásos választ ad a Vásárló által megadott email vagy posta címre.

9.2. A Vásárló panaszát személyesen szóban is előadhatja telefonon, Szolgáltató +36-70/984-6824 telefonszámán munkanapokon 9-17 óra között. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 8 (nyolc) napon belül írásban megválaszolja a Vásárló által megadott email vagy posta címre.

9.3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.

9.4. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Fogyasztó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

9.5. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81 E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu Telefonszáma: (+36-1) 792-7881 Fax száma: (+36-1) 792-7881 Honlapja: http://panaszrendezes.hu/

9.6. A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

9.7. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Fogyasztó panaszára vonatkozó álláspontját válasziratban az az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9.8. Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

10.2. A Vásárló és a Szolgáltató kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.

10.3. Abban az esetben, ha bármi, amit a Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

10.4. Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.

10.5. Amennyiben a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

10.6. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.7. Szolgáltató a szolgáltatásait úgy nyújtja "ahogy azok vannak" és "ahogy azok elérhetőek". Az Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, megsemmisítése következtében keletkeztek.

10.8. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

10.9. Jelen ÁSZF-t a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a releváns kormányrendeletekben foglaltak irányadóak.